Начална страница  »  Инфотека  »  Често задавани въпроси  »  Измервателни прибори

Измервателни прибори

Идват паркетчии да замерват влажността на замазката и всеки назовава различни стойности. На кого да вярвам?

По ред причини широко използваните методи за измерване на строителната влага се характеризират с грешки. Затова производителите на измервателни прибори се презапасяват, което пък от своя страна води до допълнителна грешка.

В повечето случай на електронните измервателни средства може да се разчита в значителна степен. Все пак реални рискове има и ако искате да сте абсолютно сигурни, поискайте проверка с помощта на калциево-карбиден влагомер.

Кой метод за измерване на влага в замазка е най-точният?

От общодостъпните методи най-точен е гравиметричният. За съжаление присъщите му неудобствата ограничават приложението му в практиката.

С много висока точност се отличава калциево-карбидният метод и при спазване на инструкциите за измерване, резултатите са изключително надеждни. Този метод е и приет като стандартен в повечето страни на Европа и всички технологични инструкции използват единицата CM%, т.е. абсолютна влажност измерена с калциево-карбиден прибор.

От електронните методи най-добър резултат дава хигрометричният метод, но трябва да се познават сорбционните характеристики на измервания материал. Разнообразието в сорбционните качества на материалите затруднява използването на този метод и приложението му е ограничено до страни, в които климатичните условия затрудняват използването на калциево-карбидния.

Много добър резултат се получава и при комбиниране на калциево-карбидния и диелектричния или микровълновия метод. Чрез тариране на електронните прибори с помощта на химическия, се постигат едновременно прецизност и удобство. Това е и препоръчителния начин за измерване в професионалната практика.

Какво означава единицата за измерване на влага „CM%”?

Съкращението „CM” идва от „Calcium Carbid Methode”. Тъй като измерването по калциевокарбидния метод се е превърнало в индустриален стандарт, практически всички производители на замазки, настилки, лепила и т.н. посочват в инструкциите си съдържанието на влага при измерване с калциево-карбиден влагомер.  Използването на тази единица позволява въвеждането на лесна за контролиране единна норма.

На каква дълбочина да извършвам измерването в бетонна плоча, за да получа резултат, съответстващ на средната влажност?

При съхнене на бетонна конструкция най-висока влажност се наблюдава в най-отдалечените от въздуха части.

За измерване на средната влага в плочи, изложени двустранно на въздуха, се препоръчва измерването да се направи на дълбочина 20% от дебелината на плочата. Ако само едната страна е изложена на въздух, се препоръчва измерването да се направи на дълбочина 40% от дебелината. При измерването задължително да се използва необходимата по размер пластмасова гилза.

Под замазката има термоизолация. Как да измеря влажността ѝ?

Използвайте универсалния измервателен приборTrotec T2000S и изолирани електроди за да измерите влажността през отвори в замазката.

Замазката е твърда и не мога да забия електродите. Как да измеря влажността?

За измерване на влажността в твърди материали трябва предварително да се пробият отвори Ø 6mm и да се запълнят с контактна паста. Използвайте електродите TS50. Другата алтернатива е да се използват четковите електроди TS20/110. За повече подробности направете справка с упътването на T2000S.

Защо при измерване на температурата в лабораторната пещ с инфрачервен термометър показанията са нереално ниски?

Повечето видове стъкла са непрозрачни за светлината в спекъра, в който се извършва измерването на температурите. По тази причина, когато насочите пирометъра към обекта през стъклото на наблюдателния прозорец, измервате не температурата на обекта, а температурата на стъклото. За да може измерванията да се извършват коректно, материалът на прозореца трябва да пропуска свободно инфрачервения спектър до дължина на вълната от 15µm.

Отоплявам се с пиролизно котле. Защо трябва да измервам влажността на дървата за горене?

Високата ефективност на пиролизните котли са дължи на начина на изгаряне на горивото. Първоначално дървесината се подлага на суха дестилация (пиролиза), а получените газове изгарят в горивната камера. За да протича този процес нормално и за да се постига необходимата ефективност, трябва влажността на дървесината да е по-ниска от 20%. Високата влажност ще увеличи значително разходите и ще влоши отоплението.

За измерване на влажността на дървесината в този случай не е необходим измервателен уред от висок клас. Най-важното е приборът да е удобен за ползване, за да може горивото да се проверява още в склада.